www.KandavasZiluks.lv
<>
Ginta, Gunda, Gunta


Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Noderīga informācija

BĒRNIEM IR IESPĒJA APMEKLĒT SILTO SMILŠU NODARBĪBAS

smilsu_terapija.jpgDarbošanās Silto smilšu kastē paredz:

o Tiešu saskarsmi ar smiltīm, kurā ķermenis gūst smalkus smilšu graudu pieskārienus, mikrostimulāciju.

o Siltās smiltis sniedz siltumterapijas efektu (medicīniski atzītu), smilšu temperatūra ir regulējama.

o Nodarbībā siltajā smilšu kastē tiek izmantoti palīgmateriāli, kas nepieciešami vingrinājumu veikšanai – dabas materiāli, formas, smilšu rotaļlietas.

o Silto smilšu kastē tiek veikti aktīvi un pasīvi vingrojumi, kuru struktūra un kārtība balstās Dabas vides estētikā.

o Nodarbības gaitā tiek veikti radoši uzdevumismilsu_tearpija2.jpg ar smiltīm, dabas materiāliem, skaņu instrumentiem.

o Atbilstoši nodarbības plānam, speciālists var organizēt noteiktu situāciju izspēli, kas palīdz uzlabot bērna psihoemocionālo līdzsvaru.

Kandavas pilsētas PII ”Zīļuks” 2020./2021.m.g. Interešu izglītība

Aktu zāle 15.00-15.30
15.30-16.00
5-6 gad.
Otrdiena mazais_petnieks.jpg VIDES IZGLĪTĪBA “MAZIE PĒTNIEKI”
Interaktīvā telpa 16.30-17.05 5-6 gad.
Trešdiena anglu_valoda.jpg ANGĻU VALODA
Aktu zāle 15.30-16.05 5-6 gad.

Informācija par personas datu iegūšanu Kandavas pilsētas PII "Zīļuks"

PārzinisKandavas novada dome. Adrese: Dārza iela 6, Kandava, LV 3120, Reģistrācijas Nr. 90000050886, Tālr.: +371 63182028; E-pasts: dome@kandava.lv

Datu aizsardzības speciālists: Daiga Reča, 29182946

Personas datu apstrādes nolūks: Izglītojamo uzskaite.

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts (“Izglītības likums”, “Vispārējās izglītības likums un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti).

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija, Valsts izglītības informācijas sistēma, Valsts pārbaudījumu izglītības sistēma.

Personas datu kategorijas: Izglītojamie un izglītojamo likumiskie vecāki tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts ”Izglītības likums”, “Vispārējās izglītības likums” un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem.

Personas datu glabāšanas ilgums: 10 gadi.

 Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

 Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

Personas datu apstrādes politika:

  • Mēs ļoti nopietni uztveram personas datu apstrādes aizsardzību, ko mēs veicam ieviešot adekvātus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteiktajām prasībām.
  • Lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu novēršanu vai atklāšanu saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, mēs paturam tiesības veikt video novērošanu.
  • Lai spētu nodrošināt efektīvu izglītības programmas īstenošanu, mēs paturam tiesības publicēt atsevišķus personas datus iestādes telpās, piemēram, bet ne tikai sarakstu ar personām un to pārbaudījumu, sporta un konkursu rezultātiem, kopbildēm un fotogrāfijām no mūsu pasākumiem, un tml.  
  • Lai sniegtu efektīvāku informācijas sniegšanu audzēkņu vecākiem, mēs paturam tiesības informācijas un dokumentu nodošanu sniegt ar audzēkņu starpniecību.
  • Darām Jums zināmu, ka publiskos pasākumos iestādes telpās mēs nenodrošinām personas datu aizsardzību pret trešo personu fotogrāfiju uzņemšanu un to iespējamu tālāku neautorizētu publiskošanu. Ja gadījumā šāda prettiesiska rīcība ir notikusi bez Jūsu piekrišanas, lūdzam vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā. 
back to top