Lapas karte
KandavasZiluks.lv

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” 2023./2024.m.g. darbības plāns pamattēmai – “Enerģija”


dsc_0744.jpgEko padome

Ekoskolas koordinātors: Inta Štoferte- sporta skolotāja
     e-pasts : inta.stoferte@inbox.lv
       Dina Tauriņa – iestādes vadītāja
       Solvita Vinberga Bambe- vadītājas vietniece 
       Tatjana Kreicberga – medmāsa
       Zinta Salma-pirmsskolas skolotāja 
       Sanita Štrāla-pirmsskolas skolotāja
       Inta Zviedre -pirmsskolas skolotāja
       Linda Grunte-pirmsskolas skolotāja
       Vineta Saulīte - pirmsskolas skolotāja 
       Gundega Simsone- pirmsskolas skolotāja  
       Valda Vjaksa- logopēde 
       Justīne Strazdiņa- dārzniece

Videss kodekss

ekoprogramma vides kodeskss 22/23

                                 Kandavas  pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” 2023./2024.m.g.

                                                           darbības plāns pamattēmai “Enerģija”
                                                                            Ekoskolas mērķi

1.       Pievērst bērnu uzmanību dažādu enerģijas ražošanas veidu saistībai ar vides problēmām.

2.       Samazināt nelietderīgu enerģijas patēriņu izglītības iestādē ar vienkāršiem enerģijas taupīšanas pasākumiem.

 Uzdevumi

1.   Ar ikdienas rīcībām veidot un nostiprināt atbildīgu attieksmi pret elektroenerģijas izmantošanu;

2.  Izglītot bērnus, darbiniekus un vecākus enerģijas rašanās, lietošanas un taupīšanas jomā, kā arī mudināt aizdomāties par enerģijas ietekmi uz vidi;

3.    Izpētīt un izprast enerģijas avotus un to izmantošanas veidus;

4.   Ikdienas aktivitātes grupās plānot un realizēt atbilstoši gada tēmai.

Darbības laiks

Pasākuma saturs

Piedalās

Izvērtēšanas metodes

Atbildīgais

Septembris

Kur tiek izmantota enerģija izglītības iestādē? Kā enerģija tiek izmantota grupā un iestādē, un  kādi ir enerģijas taupīšanas veidi.

4-15.

Bērni tiek iepazīstināti ar gada tēmu “Enerģija”. Informatīva plakāta veidošana- “Kas ir enerģija?” (Plakāts tiek papildināts katru mēnesi). Apzināt priekšmetus, kurus darbina elektroenerģija un priekšmetus, kurus cilvēks darbina ar savu enerģiju( Mikseris- putojamā slotiņa, putekļu sūcējs- birste….)

Grupu pedagogi, bērni

Pārrunas starp pedagogiem un bērniem. Iegūt informāciju izvērtējums.

Grupu pedagogi

13.

Ekopadomes sēde

Ekopadomes locekļi

Prezentācija, protokols.

Eko koordinātore

20.

Veselības diena ar Ekorūķi

Grupu pedagogi, bērni

Vad. vietniece, eko koordinātore, mūzikas pedagogs

5-30.

Latvenergo video- Ernests uzzina, kas ir elektroierīces. Elektrība ir labs draugs un palīgs. Tumšie vakari kļūst gaiši, kad ieslēdzam spuldzes. Pietiek ar slēdža pagriešanu, lai netīrā veļa, paklājs kļūtu tīrs, lai televizorā redzētu mīļāko raidījumu. Tomēr ne vienmēr elektrība ir draugs un palīgs. Ja ar elektrību rīkojas neuzmanīgi vai lieto nepareizi, tā var izdarīt sliktus darbus…

Grupu pedagogi, bērni

Pārrunas starp pedagogiem un bērniem.

Grupu skolotājas, Eko koordinātore, Vad. vietniece

11-29

Nodarbības dabā

Grupu pedagogi, bērni

Iesūtītās fotogrāfijas

Grupu pedagogi

28.

Mazās Ekopadomes sēde. Bērnu Ekopadomes izveide, pārrunas par pienākumiem.

Ekopadomes locekļi

Eko koordinātore

28.

Miķeļi. Raža mūsu dobītē. Noskaidro, kādi enerģijas avoti veicinājuši augu augšanu.

Grupu pedagogi, bērni

Pārrunas starp pedagogu un bērniem par iegūtās ražas izmantošanu. Bērni zina, kādi pārtikā izmantojami augi ir bērnudārza apkārtnē, prot tos novākt un zina ko no tiem var pagatavot.

Mūzikas skolotāja, vad. vietniece, eko koordinātore, Grupu pedagogi

Oktobris

Visu mācību gadu

Cūkmens detektīvi

Grupu pedagogi, bērni

Atskaites iesūtīšana par paveiktajiem uzdevumiem.

Grupu pedagogi, vad. vietniece

12.

Putras diena “Saimnieces stāsts…”(Enerģijas aizvietošana).Putras gatavošana uz ugunskuru. Iepazīt putru daudzveidību un to pozitīvo ietekmi uz veselību. Putru ēšana laukā, lai veicinātu putru labo ietekmi uz veselību.

Grupu pedagogi, bērni

Pēc pārrunām, bērni zina veselīgas ēšanas paradumus.

Grupu pedagogi, mūzikas skolotājas, vad. vietniece, eko koordinātore.

3-7.

“Taupām!”

Atjaunot un gatavot piktogrammas

-Izslēdz gaismu;

-Taupām ūdeni;

-Aizver durvis

Grupu pedagogi, bērni

Bērni zina piktogrammu nozīmi.

Grupu pedagogi

2-31.

Nodarbības dabā

Grupu pedagogi, bērni

Iesūtītās fotogrāfijas.

Grupu pedagogi

17-21.

Ekopadomes sēde

Ekopadomes locekļi

Eko koordinātore

23-27.

Mazie Ekorūķi vēro. Vides novērtējums.

Mazā Ekopadome

Tiek vākti dati par iekšējo un ārējo vidi. Diskusijas.

Eko koordinātore

Novembris

6-10.

Rīcības diena. Visa iestāde iesaistās Rīcības dienu akcijā.

Grupu pedagogi, bērni, vecāki

Problēmsituāciju risināšana. Plakātu veidošana.

Vadītāja, vad. vietniece, eko koordinātore

9.

Mārtiņdiena (Cienasts no pašu audzētiem augļiem, dārzeņiem)

Grupu pedagogi, bērni,

Bērni zina Mārtiņdienas tradīcijas un veselīgas ēšanas paradumus.

Grupu pedagogi, vecāki

13-17.

Izstāde “ Senie sadzīves priekšmeti ”

Grupu pedagogi, bērni, bērnu vecāki

Vadītāja, vad. vietniece

21.-24.

“Papīra otrā dzīve”. Radošo darbu izstāde grupās.

Grupu pedagogi, bērni

Radošo darbu izstāde. Vecāku novērtējums.

Grupu pedagogi

1-30.

Nodarbības dabā

Grupu pedagogi, bērni

Iesūtītās fotogrāfijas.

Grupu pedagogi

Decembris

4-8.

“Saruna ar tumsu”. Bērni pēta un salīdzina laiku pirms un pēc elektroenerģijas ieslēgšanas. Sarunas tumsā….

Grupu pedagogi, bērni

Novērošana. Sarunas. Secinājumi.

Vad.vietniece,  grupu pedagogi

4-15.

Gatavošanās ziemassvētkiem. Ekoeglīte, pašu gatavoti rotājumi…(Taupām resursus)Eglītes rotāšana(Ņemam ne to skaistāko…)

Grupu pedagogi, bērni

Vizualizācijas izvērtējums

Grupu pedagogi, vecāki

1-22.

Nodarbības dabā

Grupu pedagogi, bērni

Iesūtītās fotogrāfijas.

Grupu pedagogi

11-29.

Ciemos pie meža draugiem – aktīvā atpūta svaigā gaisā.

Grupu pedagogi, bērni

Bērni zina, kādu barību drīkst dot meža zvēriem.

Grupu pedagogi, vecāki

Janvāris

15-19.

Projekta nedēļa

Eksperimenti, izpēte, maketu gatavošana.

Grupu pedagogi, bērni

Eksperimenti, praktiskais darbs, novērojumi. Vecāku novērtējums.

Grupu pedagogi

22-31.

Izstāde “Zaļā enerģija”

Projektu nedēļas darbu izstāde.

Grupu pedagogi, bērni, vecāki

Bērnu aktīva darbošanās, atgriezeniskās saites saņemšana. Vecāku novērtējums.

Grupu pedagogi

15-18.

Pasaules sniega diena. Ziemas prieki

Grupu pedagogi, bērni

Bērni zina, ka aktīvs dzīvesveids uzlabo mūsu veselību.

Sporta skolotāja

8-31.

Nodarbības dabā

Grupu pedagogi, bērni

Iesūtītās fotogrāfijas.

Grupu pedagogi

24.

Ekopadomes sēde

Ekopadomes locekļi

1. pusgada izvērtējums. Aktivitāšu sasaiste ar mācību saturu.

Eko koordinātore

22-26.

Ekorūķis ciemojas.

Grupu pedagogi, bērni

Eko koordinātore

Februāris

15.

“Silto džemperīšu diena”. Samazināt siltuma padevi radiatoros. “Baskājīšu rīts” pārejā.

Grupu pedagogi, bērni

Pārrunas, kurās tiek salīdzināta temperatūra telpās pirms un pēc temperatūras samazināšanas.

Vad. vietniece, eko koordinātore, grupu pedagogi

19-23.

Ģimenes projekts “Enerģija mums visapkārt”. Bērni ar vecākiem gatavo plakātu par elektroierīcēm mājās. Kā elektroenerģija tiek taupīta. Prezentācija, izstāde grupās.(Uzaicināt Ekorūķi)

Grupu pedagogi, bērni, bērnu vecāki

Pētot elektroierīces mājās, bērni guva izpratni par to, cik daudz elektrības tiek patērēts ikdienā.

Grupu pedagogi, eko koordinātore

5-15.

Siltuma enerģija. Sarunas ar mežzini par koku saudzēšanu, izciršanu, stādīšanu.

Grupu pedagogi, bērni

Bērni izprot, kā rodas siltuma enerģija.

Eko koordinātore, vad. vietniece.

1-29.

Nodarbības dabā

Grupu pedagogi, bērni

Iesūtītās fotogrāfijas.

Grupu pedagogi

1-29.

Iepazīt enerģijas veidus. (vēja ģeneratori, saules baterijas ūdens dzirnavas…Vērot cikos ieslēdzam elektrību, cikos izslēdzam, cik gara nakts, cik diena. Pastaigu laikā vērot un iepazīt mājas, kurām ir saules baterijas.)

Bērni, bērnu pedagogi

Bērni saskata dažādu enerģijas avotu nepieciešamību un enerģijas taupīšanas nozīmi ikdienā.

Grupu pedagogi

Marts

4-8.

Grupu projekts ”Enerģijai pa pēdām”.(Temperatūra dažādās iestādes telpās, no kā tas atkarīgs. Z; D, saules enerģija u.c.)

Bērni, pedagogi

Pārrunas, kurās tiek salīdzināti, analizēti iegūtie rezultāti, izvērtējot iespējamos rezultātus.

Eko koordinātore, grupu pedagogi

11-13.

Diena bez auto. “Mūsu enerģija veselīgam dzīves veidam”. Fiziskas aktivitātes laukumā.

Iestādes darbinieki, bērni

Bērni zina, ka aktīvs dzīvesveids uzlabo mūsu veselību.

Eko koordinātore, grupu pedagogi

1-31.

Nodarbības dabā

Grupu pedagogi, bērni

Iesūtītās fotogrāfijas.

Grupu pedagogi

18-22.

Pasaules vides dienas -ūdens diena -meža diena

Grupu pedagogi, bērni

Sarunas bērniem ar pedagogiem.

Grupu pedagogi

Aprīlis

1-12.

“Pašiem savs garšaugs”. Sējam, stādam, audzējam

Grupu pedagogi, bērni

Atpazīst izaudzētos garšaugus pēc garšas un izskata.

Grupu pedagogi

10.

Vēja enerģija. “Pūķu festivāls”

Pūķu un vējdzirnavu gatavošana.

Grupu pedagogi, bērni

Gatavošanas process, eksperiments.

Pozitīvas emocijas

Vad. vietniece, eko koordinātore, mūzikas skolotāja, grupu pedagogi

17-19.

Orientēšanās dabā.

Grupu pedagogi, bērni

Bērnu zināšanu izvērtēšana, iesaistoties aktivitātēs

Eko koordinātore

26.

Lielā talka ar Ekorūķi. Grupu tīrīšana ar dabīgajiem tīrīšanas līdzekļiem (salīdzina, cik tīrīšanas līdzeklis un dabīgais tīrīšanas līdzeklis maksā veikalā)

Grupu pedagogi, bērni, bērnu vec.

Sarunas bērniem ar pedagogiem.

Vad. vietniece, eko koordinātore, grupu pedagogi

30.

Diena bez papīra. Iespējas radošākām nodarbēm, kustību rotaļām, veselīgām aktivitātēm ārā, tai vietā, lai sēdētu pie galda ar zīmuli un papīru.

Grupu pedagogi, bērni

Bērniem ir priekšstats par laika izmantošanas iespējas veidiem, neizmantojot papīru. Pārrunas, iesūtītās fotogrāfijas.

Grupu pedagogi

1-30.

Nodarbības dabā

Grupu pedagogi, bērni

Iesūtītās fotogrāfijas.

Grupu pedagogi

Maijs

2-19.

Pašiem savs eko dārziņš. Pēta un izzina augus, kurus var audzēt dārzos.

Grupu pedagogi, bērni

Atpazīst sēklas un stādus, kurus stāda grupu dobītēs.

Grupu pedagogi

15

Ģimenes diena. "Mūsu enerģija veselīgai dzīvei”. (Grupu plakātu un ģimeņu plakātu izstāde)

Pedagogi, bērni, vecāki

Bērnu, pedagogu un vecāku aktīva darbošanās. Atgriezeniskās saites saņemšana. Vecāku novērtējums.

Vadītāja, vad.vietniece, eko koordnātore, grupu pedagogi

16.

Āru nodarbību diena. Visas grupas nodarbības vada laukā atslēdzot grupās elektroierīces.

Grupu pedagogi, bērni

Iesūtītās fotogrāfijas.

Grupu pedagogi

20.

.

Grupu pedagogi, bērni

Sarunas bērniem ar pedagogiem.

Vad. vietniece, grupu pedagogi

27-31.

Pārgājiens ar uzdevumiem “Uzkāp augstākajā kalnā!”

Pa ceļam veic dažādus uzdevumus saistītus ar drošību, sadarbību un vides jautājumiem. Pārgājienā ņemam līdzi veselīgu cienastu un neizmantojam vienreizlietojamos traukus)

Grupu pedagogi, bērni

Iesūtītās atbildes un fotogrāfijas.

Grupu pedagogi, eko koordinātore

29.

Ekopadomes sēde

Ekopadomes locekļi

Eko koordinātore

-Cik uzlieku, tik apēdu;

-“Veselīgā pauze” Rīta vingrošana grupās, dinamiskās pauzes, personālam- “Veselīgā piecminūte”;

-Pastaigas, kurās tiek fiksēts noietais km skaits (ik pa laikam);

-Makulatūras vākšana;

-Izlietoto bateriju vākšana

Mācību materiāli:

-Ekoskolu metodiskais materiāls pirmsskolas izglītības iestādēm;

-Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādē

-Kur rodas enerģija? - Dabaszinības (Skola2030)

-Tavaklase.lv- Kā iegūt enerģiju?

  Sagatavoja -ekoordinatore I.Štoferte


<>
Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija
Ekoskola
Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.


Piekļūstamības paziņojums
back to top